งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษายินดีต้อนรับ

                                 

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       

บุคลากรประจำงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

  

                                         

                                     นางจันทนี ศรีวรเดชไพศาล

                                          หัวหน้างานสวัสดิการฯ

 

  

                      นางโสภา  ช้างพิงงา        นางสมสวย จูฑามาตย์             นายสุพัฒน์  ทองหนูนุ้ย

    ประจำงานสวัสดิการฯ         ประจำงานสวัสดิการฯ         ประจำงานสวัสดิการฯ   

 

                             นางระพีพรรณ เลาหบรรจง     นายเสมียน เขียวแดง          นายวิสูตร มาศชาย

    ประจำงานสวัสดิการฯ        ประจำงานสวัสดิการฯ          ประจำงานสวัสดิการฯ 

                                                  

          นายษฎี เศรษฐชัย                           ว่าที่ ร.ต.สิทธิโชค แก้วสีสด               

         ประจำงานสวัสดิการฯ                           ประจำงานหอพักชาย     

 

                                         

 

        นางจุรีย์ วงศ์สามารถ                            นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง   

        ประจำงานสวัสดิการฯ                              ประจำงานสวัสดิการฯ       

 

                                  

นางสาวกัญญาพัฒน์  จันทร์ศรีนาค            นายอับดุลวาฮาบ รอเหมมัน

         ประจำงานสวัสดิการฯ                           ประจำงานสวัสดิการฯ

 

 

                                   

                                  นางสาวบุญธิมา คงมาก

                                    ประจำงานหอพักหญิง

 

 

 

Design downloaded from free website templates.