งานปกครองยินดีต้อนรับ

                                 

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       

บุคลากรประจำงานปกครอง

  

                                         

                                      นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง

                                           หัวหน้างานปกครอง

 

                                                         

    นายษฎี เศรษฐชัย          นางเพ็ญศรี เศรษฐชัย   ว่าที่ ร.ต. พรพจน์ เชื่อมาก        ประจำงานปกครอง           ประจำงานปกครอง             ประจำงานปกครอง

 

                      นายบุญสิทธิ์ คันธชาติกุล         นายอวุธ ลุ้งไส้               นายสุพัฒน์  ทองหนูนุ้ย

    ประจำงานปกครอง            ประจำงานปกครอง              ประจำงานปกครอง   

 

                                 

  นายประพล ชีพวรรณ           นายกลาย หวานแก้ว             นายวิสูตร มาศชาย

    ประจำงานปกครอง             ประจำงานปกครอง               ประจำงานปกครอง

 

                                                                                          

    นายสุเมธ มามาตย์            นางสาวกิตติสุข แสงสวี    นางเอมอร กาพย์เกิด          ประจำงานปกครอง             ประจำงานปกครอง           ประจำงานปกครอง

 

                                         

 

        นางจุรีย์ วงศ์สามารถ                            นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง   

          ประจำงานปกครอง                                 ประจำงานปกครอง         

 

                                  

นางสาวฝนทิพย์ ตำภู             นายการุณ นวลศิริ

          ประจำงานปกครอง                             ประจำงานปกครอง

 

 

 

Design downloaded from free website templates.