งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษายินดีต้อนรับ

                                 

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       

บุคลากรประจำงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

            

                                                                                   

                                             นายษฎี  เศรษฐชัย
                                            หัวหน้างานกิจกรรมฯ                             

 

                                                                                   

              นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง             นางเพ็ณศรี เศรษฐชัย                           ประจำงานกิจกรรมนักเรียนฯ          ประจำงานกิจกรรมนักเรียนฯ  

 

                                                                                   

                     นายประสิทธิชัย ทรงคุณ       นางสาวรัชต์วรรณ  อุศมา                              ประจำงานกิจกรรมนักเรียนฯ     ประจำงานกิจกรรมนักเรียนฯ 

 

                                    

 

                      นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง         นางขนิษฐา     ยวดยาน
                     ประจำงานกิจกรรมนักเรียนฯ    ประจำงานกิจกรรมนักเรียนฯ 

 

 

Design downloaded from free website templates.