ขอต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

บุคลากรงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางโสภา ช้างพิงงา
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย
ประจำงานประกันคุณภาพฯ

ประจำงานประกันคุณภาพฯ
 
นาย
ประจำงานประกันคุณภาพฯ
นางเพ็ญศรี เศรษฐชัย
ประจำงานประกันคุณภาพฯ
นายประเสริฐ อายุรพรรณ
ประจำงานประกันคุณภาพฯ
นายบรรจบ นิลโกศล
ประจำงานประกันคุณภาพฯ
นายสมนึก ช้างพิงงา
ประจำงานประกันคุณภาพฯ
นางนงเยาว์ ช่อมณี
ประจำงานประกันคุณภาพฯ
นายเสน่ห์ ช่อมณี
ประจำงานประกันคุณภาพฯ
นางอำไพ นิลพันธ์
ประจำงานประกันคุณภาพฯ