วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

งานพัสดุยินดีต้อนรับ

บุคลากรประจำงานพัสดุ

                   นายพรชัย  อาจหาญ                   นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง      

                   นายพรชัย  อาจหาญ         นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ    นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง     
          รองผู้อำนวยการ (ทำหน้าที่แทน)       ประจำงานพัสดุ                    ประจำงานพัสดุ

 

                   นางสาวธิดารัตน์   สังข์ช่วย          นางดวงลักษณ์ รักษาสรณ          

                 นางสาวธิดารัตน์   สังข์ช่วย   นางดวงลักษณ์ รักษาสรณ์    

                       ประจำงานพัสดุ                 ประจำงานพัสดุ                   

 

                    นายยศพนธ์  สุดจันทร์จรัส         นายแสนศักดิ์ สมัครแก้ว           นายสุรัตน์ สวยรูป                             

                  นายยศพนธ์  สุดจันทร์จรัส    นายแสนศักดิ์  สมัครแก้ว           นายสุรัตน์ สวยรูป

                          พนักงานขับรถ               พนักงานขับรถ                    พนักงานขับรถ

 

                                      นายสัญชัย สงเกิด                นายถวิล กาสังข์                                                                       

                                       นายสัญชัย สงเกิด                    นายถวิล กาสังข์

                                          พนักงานขับรถ                        พนักงานขับรถ