วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

งานงานประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับ

บุคลากรประจำงานงานประชาสัมพันธ์

 

นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง

นางสาวรัชวรรณ อุศมา

หัวหน้างานประชาสัมพันธ

ว่าที่รต.พรพจน์ เชื่อมาก

ว่าที่รต.พรพจน์  เชื่อมาก

นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง

นายธนะรัชต์   ธนะทรัพย์ทอง

นายวิสูตร มาศชาย

นายวิสูตร  มาศชาย

นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง
 นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง

นางสาวนภาพร ขุนชนะ

นางสาวนภาพร ขุนชนะ

นางมาลี แก้วลอย

นางมาลี  แก้วลอย

นายจงจิตร บุตรหง้า

นายจงจิตร บุตรหง้า