วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

งานงานประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับ

บุคลากรประจำงานงานประชาสัมพันธ์

 

นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง

นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ

 

นางมาลี แก้วลอย

นางมาลี  แก้วลอย

นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง

นายธนะรัชต์   ธนะทรัพย์ทอง

นายวิสูตร มาศชาย

นายวิสูตร  มาศชาย

นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง
 นายจงจิตร บุตรหง้า