วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

บุคลากรประจำงานบุคลากร

                                                             นางสาววราภรณ์ สัจจจสุจริตกุล                                

                                                           นางสาววราภรณ์ สัจจจสุจริตกุล                   

                                                             หัวหน้างานบุคลากร                  

 

                           นางทิพาพรรณ แก้วเนียม                                      นายวิสูตร มาศชาย

                        นางทิพาพรรณ แก้วเนียม                                   นายวิสูตร  มาศชาย
                            ประจำงานบุคลากร                                        ประจำงานบุคลากร