วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

งานการเงินยินดีต้อนรับ

บุคลากรประจำงานการเงิน

                                                           นางสุมนศรี เผือกแสง         

                                                         นางสุมนศรี เผือกแสง             

                                                         หัวหน้างานการเงิน


                        นางมาลี แก้วลอย                                           นางสาวสุภาพร  ไชยชิต

                         นางมาลี แก้วลอย                                            นางสาวสุภาพร  ไชยชิต

                        ประจำงานการเงิน                                                ประจำงานการเงิน