วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
                   รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปี ดังนี้
ประเภทวิชา/สาขาวิชาที่เปิดสอน
1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  มี 5 สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.)
  2. สาขาวิชาพืชศาสตร์
  3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  4. สาขาวิชาประมง
  5. สาขาวิชาช่างเกษตร

2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  มี 1 สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3.   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มี 1 สาขาวิชา
3.1  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
    3.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 2 ปี
สาขาที่เปิดสอน
1. สาขาวิชาพืชศาสตร์                      สาขางานพืชสวน
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์                     สาขางานการผลิตสัตว์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์             สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์
4. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม            สาขางานปาล์มน้ำมัน
5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว         สาขางานการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
6. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ              สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   3.3 จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท   (อศ.กช.)
อศ.กช 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์น้ำ เรียนที่ศูนย์การเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒ,
อศ.กช.3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์ ศูนย์การเรียนโรงเรียนบ้านเขาทอง
อศ.กช.2,3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์น้ำ ศูนย์การเรียนโรงเรียนบ้านแหลมสัก
อศ.กช.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์ ศูนย์การเรียน ศวพ.กระบี่
อศ.กช.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์น้ำ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอ่าวลึกน้อย
อศ.กช.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทับควาย
อศ.กช.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

   3.4 จัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พบกลุ่มเรียนในวันเสาร์ โดยได้เปิดศูนย์การเรียน 6 ศูนย์การเรียน
1. ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
2. ศูนย์การเรียน ศูนย์บริการการศึกษาอำเภออ่าวลึก
3. ศูนย์การเรียน โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
4. ศูนย์การเรียน ศูนย์บริการการศึกษาอำเภออ่าวลึก
5. ศูนย์การเรียน เทศบาลตำบลปลายพระยา
6. ศูนย์การเรียน ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามันจังหวัดกระบี่
3.5. การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแกนมัธยมสะสมหน่วยกิต (Pre-ved) ให้กับสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาปง สอนทุกวันอังคาร นักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 10 คน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558- วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 12.30-16.30 น วิชาอาหารและโภชนาการ ครูประจำวิชา  นางศรีวิบูลย์  เจียวก๊ก
3.6 โครงการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จำนวน 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนประทีปธรรม สอนทกวันพุธ จำนวน 36 คน โดยเริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2558- วันที่ 30 กันยายน 25588 เวลา 12.30-16.30 น. สาขาการท่องเที่ยว ครูประจำวิชา นางสาวรัชต์วรรณ  อุศมา

              3.7. หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  มี 3 หลักสูตร
- หลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นต่ำกว่า 30 ชั่วโมง 
- หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพตามความสนใจ 108 อาชีพ  3 ชั่วโมง
- หลักสูตรสอนวิชาชีพในโรงเรียนแกนมัธยม