วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

หลักสูตรที่เปิดสอน

 ระดับ

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

 

 

ปวช. ,
ปวช.อศ.กช.

เกษตรกรรม

 เกษตรศาสตร์

 เกษตรทั่วไป

 พืชศาสตร์

 สัตวศาสตร์

 อุตสาหกรรม

 ช่างเกษตร

ประมง

 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

พาณิชยกรรม

 พณิชยการ

 การขาย

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

 การท่องเที่ยว

ปวส.

 

เกษตรกรรม

 เกษตรศาสตร์

 เกษตรศาสตร์

 พืชศาสตร์

 พืชไร่

 สัตวศาสตร์

 การจัดการผลิตสัตว์

 เทคโนโลยีภูมิทัศน์

 เทคโนโลยีภูมิทัศน์

 เกษตรอุตสาหกรรม

 เทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน

บริหารธุรกิจ

 การตลาด

 การตลาด

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 มัคคุเทศก์ทางทะเล